سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

اولین روزنامه تاریخ مطبوعات ایران چه بود؟1.کاغذ اخبار  2.وقایع اتفاقیه  3.عروة الوثقی

جواب اولین روزنامه تاریخ مطبوعات ایران چه بود؟1.کاغذ اخبار  2.وقایع اتفاقیه  3.عروة الوثقی

سوال اولین روزنامه تاریخ مطبوعات ایران چه بود؟1.کاغذ اخبار  2.وقایع اتفاقیه  3.عروة الوثقی

برای دریافت پاسخ صحیح اینجا کلیک کنید

سرگذشت مطبوعات در ایران از آغاز تا پایان عصر قاجار

  

|۱۰:۱,۱۳۹۳/۴/۲۱| بازدید : 312 بار

 

 

 

 

 

سابقه انتشار نخستین روزنامه ایرانی به نزدیک 190 سال پیش باز می گردد . در سال 1253 ه.ق(1217ش) در زمان حکومت محمدشاه قاجار،میرزا صالح شیرازی ، روزنامه کاغذ اخبار را درتهران منتشر کرد. البته کاغذ اخبار نخستین روزنامه به زبان فارسی به شمار نمی رفت.سی سال پیش از آن به همت «راماموهان روی » مصلح هندی روزنامه«مرات الاحوال» در کلکته منتشرشده بود. کاغذ اخبار دردوصفحه بزرگ چاپ می شد وبربالای صفحه اول آن نوشته شده بود: :"اخبار وقایع شهر....در دارالخلافه تهران انطباع یافته" کاغذ اخبار به خط نستعلیق وبه وسیله چاپ سنگی منتشر می شد.کاغذ اخبار تا چندسال به طور نامنظم منتشر شد .

برخلاف انتشار کاغذ اخبارکه نامنظم بود .در دوران صدارت امیرکبیر روزنامه « وقایع اتفاقیه» که به همت او انتشار یافت صورت منظم ومرتبی داشت. روزنامه وقایع اتفاقیه از سال 1267 ه.ق تا 1277 ه.ق(1230-1240ش) چهارصد وهفتاد شماره به همین نام واز شماره چهارصد وهفتاد ودوم به نام «روزنامه رسمی دولت علیه ایران» منتشرشد . ادامه دارد.البته لازم به یادآوری است که نام روزنامه تنها عنوانی برای این نشریه هفتگی به شمار می رفت وتا سال ها وقایع اتفاقیه به صورت هفتگی چاپ ومنتشر می شد.

در سال دوم انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه به حکم ناصرالدین شاه قاجار حکام ولایات موظف به اشتراک وخرید روزنامه شدند . در شماره 51 وقایع اتفاقیه این اعلان منتشر شده بود: "در باب زیاد شدن مشتری این روزنامه ها چنان چه در روزنامه 42 اعلان شده مجددا اعلان می شود که چون منظور اعلیحضرت پادشاهی از راه افتادن این روزنامه ها استحضار وآگاهی اهالی این دولت علیه از احکام دیوانی واخبار داخله وخارجه است لهذا امنای دولت علیه حسب الامر همایونی قرار دادند که امنا واعیان وچاکران معتبر دربارهمایونی وحکام وعمال ومباشرین و... برسبیل حکم دیوانی از این روزنامه ها داشته باشند وسایر مردم از تجار و...هرکدام طالـــــب باشند روزنامه بخوانند ومی باید حکام ومباشرین ...اسامی آنها را که حکم دیوانی است مشخص وبه مباشرین روزنامه اعلام نمایند که برای آنها روزنامه بفرستند . چون چند هفته است که این حکم در روزنامه اعلام شده است واز اغلب ولایات تاکنون جواب نیامده است ...لذا اگر حکام ومباشرین ولایات صورت اسامی اشخاص مزبوره را به نزد مباشرین روزنامه نرسانند چون امتثال امر دیوانی ننمودند ومسالمه کرده اند دیوانیان عظام از آنها مواخذه نمایند." (محمد صدر هاشمی- تاریخ جراید ومجلات ایران-ج1-ص2)

در سال 1283 ه.ق(1246ش) به جای روزنامه رسمی ، چهار روزنامه ، روزنامه دولتی بی تصویر، روزنامه مصور دولتی ، روزنامه ملتی وروزنامه علمی منتشر شد. در سال 1288ه.ق، چهار روزنامه دولتی جای خود را به روزنامه دولتی «ایران» داد . محمد حسن خان اعتمادالسلطنه از سوی میرزا حسین خان مشیرالدوله مامورشد تا انتشار روزنامه ایران را با شیوه جدید وبه سبک روزنامه های جدید سامان دهد.

علاوه بر روزنامه های دولتی، در دوران ناصرالدین شاه به تدریج روزنامه های نیمه دولتی ونیز غیر دولتی نیز به تدریج انتشار یافتند.بعضی از این روزنامه ها مانند عروه الوثقی که توسط سید جمال الدین اسدآبادی منتشر می شد ویا روزنامه اختر که در استانبول چاپ ودر ایران توزیع می شد وهمچنین روزنامه قانون که توسط میرزا ملکم خان ناظم الدوله منتشر می شد تاثیر زیادی در رشد وآگاهی ملت ایران ایفا کردند. در میان روزنامه های آن دوران روزنامه قانون اهمیت بسزایی در رشد آزادی خواهی وآشنایی مردم با تحولات جدید دنیا داشت این روزنامه در انگلستان چاپ می شد وعلاوه بر ایران در خاک عثمانی نیز توزیع می شد .علاوه بر روزنامه های فوق روزنامه ای دیگری همچون اطلاع، وطن، نظامی،دانش دارالفنون و...نیز دردوران ناصرالدین شاه منتشر می شد.

تاثیرروزنامه هایی همچون عروه الوثقی،قانون ونیز اختر بر رشد وآگاهی مردم سبب شد تا ناصرالدین شاه که به حکام ولایات امر به خرید اجباری روزنامه وقایع اتفاقیه به منظور رشد آگاهی مردم کرده بود دستور ممانعت از توزیع آن ها را درداخل کشور صادر کند. اما این منع دولتی وممانعت از توزیع آن موجب اقبال بیشتر مردم به روزنامه‌های ممنوعه واز جمله قانون شد . به نوشته میرزا علی خان امین الدوله: «شهرت روزنامه قانون را منع دولتی بیشتر کرد وحرص مردم به دیدن وداشتن آن از امتناع دیوانیان بیشتر شد. با این که ...اوراق قانون وکاغذهایی را که به تضمن این روزنامه مظنون بود ضبط وتوقیف می کرد ، باز چه از ممالک عثمانی، چه از نواحی قفقاز، چه از سمت عراق عرب به دست تجار ومسافرین آن قدر که جمعی به مطالعه روزنامه تسکین اشتیاق کنند به اطراف ایران داخــل می شد.»( امین الدوله –خاطرات سیاسی-ص140)

بعد از روی کارآمدن مظفرالدین شاه وتا انقلاب مشروطه انتشار روزنامه ها ونشریات فارسی زبان در داخل وخارج از ایران رشد وشدت زیادی یافت . در این دوران علاوه بر روزنامه های دولتی ، روزنامه های آزاد وغیر دولتی نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد . این روزنامه ها در کنار روزنامه هایی همچون ثریا که در مصر وبعد در استانبول چاپ وبرای توزیع به داخل ایران می آمد ویا حبل المتین که در کلکته منتشر می شد ایرانیان را با تحولات جدید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی جهان آشنا ساخت ومردم را از حقوق قانونی آنها باخبر ساخت وبه همین سبب است که تحلیل گران انقلاب مشروطه یکی از دلایل رخداد مشروطه را مطبوعات آن دوره معرفی کرده اند . در باره نقش مطبوعات در انقلاب مشروطه ، احمد کسروی در تاریخ مشروطه می نویسد:

جایگاه ویژه مطبوعات در رشد وتعالی مردم سبب شد که دشمنان آزادی از همان دوران به مقابله با آن برخاستند. از جمله دشمنان بنام آزادی مطبوعات می توان از میرزا علـــی اصغر خان امین السلطان نام برد .وی که دردوران صدارت مظفرالدین شاه چند نوبت منصب صدارت عظمی را برعهده داشت در دهم ذی الحجه 1318 قمری(1280ش) طی اعلانی که در روزنامه ایران به چاپ رسید درباره ممنوعیت ورود نشریات فارسی که درخارج از ایران منتشر می شد اعلام داشت : " شبهه نیست که روزنامه که خارج از مملکت ودور از مرکز دولتی نگارش یابد روزنامه آن مملکت خوانده نمی‌شود چرا که مرات حقایق احوال واعمال آن دولت نیست وبه جهات عدیده بری از شوایب کذب وخلاف واشتباه نتواند بود ...لهذا به حکم دولت همه آن جراید غدغن وممنوع از ورود به داخله ایران گردید ...وبعد از این نیز ابدا اجازه ورود ودخول به ایران را نخواهند یافت."( محمد صدر هاشمی ،همان-ص 12) ناظم الاسلام کرمانی در باره دلایل این اقدام امین السلطان می نویسد: " شیخ یحیی کاشانی ... در انجمن سری ...مقاله ای چند در اعمال امین السلطان ورساله مفصلی در تاریخ پلیتیکی امین السلطان نوشته واین مقالات در حبل المتین کلکته درج شده وتدریجا به مدیر رورنامه پرورش سرایت نمود .این مقالات باعث شد که امین السلطان عموم جراید فارسی را ...غدغن ومنع از ورود به ایران کرد." (ناظم الاسلام کرمانی-تاریخ بیداری ایرانیان-ص396)

مقابله وبرخورد با روزنامه ها ونشریات بعد از امین السلطان نیز ادامه یافت . در این دوران مدیران جراید موظف به ارائه مطالب نشریه خود پیش از چاپ آن ها به اداره انطباعات بودند ودر صورت تائید آنها بود که مجاز به چاپ مطالب بودند.نقش وتاثیر مطبوعات در انقلاب مشروطه وپیروزی آن سبب شد تا بعد از پیروزی انقلاب ، مطبوعات از جایگاه ویژه ای برخوردار شوند.بعد از پیروزی مشروطه خواهان تعداد زیادی روزنامه ومجله در کشور شروع به انتشار کردند. روزنامه هایی همچون صوراسرافیل، مساوات،از آن جمله بودند. بعد از تشکیل مجلس اول مدیران جراید تلاش زیادی در جهت برداشتن نظارت وتفتیش دولت بر مطبوعات به عمل آوردند. این امر به صدور دستخطی از سوی مظفرالدین شاه منجر شد که به موجب آن به روزنامه مجلس عنوان روزنامه آزاد داده شد که حکایت از عدم بازرسی روزنامه ها از سوی دولت داشت. در شماره اول روزنامه مجلس این عبارت نقل شده بود:" این روزنامه به کلی مطلق وآزاد است."( صدر هاشمی-همان –جلداول -ص16)

البته تلاش مدیران جراید برای تعمیم این آزادی به سایر نشریات به نتیجه نرسید وکماکان نشریات تحت نظر وبازرسی اداره انطباعات قرار داشتند. علاوه برتفتیش ونظارت ، مطبوعات با مشکلات متعدد دیگری هم روبه رو بودند . روزنامه صور اسرافیل در شماره نخست خود اداره انطباعات را مورد حمله قرارداده وآن را به دیو سیاه تشبیه کرده بود:" باز یکی بازوی مرا گرفت ونگاه داشت برگشتم دیدم یک دیو سیاه گنده مهیبی است که می گوید اسمم اداره پوسیده انطباعات است ومن هم در این کار دخالت دارم اولا شیرینی مارا بده ثانیا باید منهم تفتیش کنم وپیش من مسئول باشی" ( صوراسرافیل شماره اول به نقل از صدر هاشمی –همان –جلد اول-ص21)

تلاش های آزادی خواهان برای کسب آزادی مطبوعات سرانجام به تهیه وتصویب قانون مطبوعات منتهی شد. درجلسه پنجم محرم 1326 ق(1287ش) مجلس شورای ملی با حضور 88 نماینده قانون مطبوعات را به تصویب رساند .اولین قانون مطبوعات ایران در شش فصل و52 ماده تصویب شده بود. در مقدمه آن چنین آمده بود:" موافق اصل بیستم از قانون اساسی ، عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال ومواد مضره به دین مبین ، آزاد وممیزی در آنها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشر دهنده ویا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می شود.

استبداد صغیر:

در پی به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی و برچیده شدن بساط مشروطه وآزادی، مطبوعات در صف نخستینی بودند که با آنها برخورد شدو بساط آن ها رابرچیدند. میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل،سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه روح القدس بازداشت ودر باغشاه به همراه ملک المتکلمین وعده ای دیگر به دار آویخته شدند .عده زیادی از مدیران جراید همــچون مساوات وعلی‌اکبر خان دهخدا و...نیز فراری شده ودر داخل ودرخارج ازایران ماوا گزیدند.

بعد از پیروزی مجدد مشروطه خواهان وفرار محمد علی شاه باردیگر آزادی در کشوربرقرار شد ویک بار دیگر دراین فضا مطبوعات نیز امکان تنفس وحیات یافتند . در این دوره که در حدود ده سال به طول انجامید، نشریات متعددی در عرصه مطبوعات پابه عرصه گذاشتند . ستاره ایران، عصر جدید، گلشن، نسیم شمال شفق سرخ، رعد، برق، نوبهار، کار، زبان آزاد ،و....از آن جمله بودند . اما کشیده شدن شعله های جنگ جهانی اول به ایران واشغال ایران از سوی ارتش های مهاجم روسیه وعثمانی وانگلیس موجب شد تا درآن فضای هرج ومرج یک بار دیگر آزادی مطبوعات از میان برود . از جمله در اسفند 1296 به دستور دولت تمامی نشریات وروزنامه ها به جز روزنامه دولتی ایران تعطیل شدند از انتشار بازماندند. توقیف مطبوعات چند ماه به طول انجامید تا سرانجام روزنامه ها به تدریج انتشار خودرا از سر گرفتند.

دراین دوره دو تصویب نامه مهم از سوی هیات دولت درباره مطبوعات صادر شد که به نحوی از انحاء تا سال ها ماندگار شد. نخستین مصوبه به رسیدگی به شکایات مطبوعاتی از سوی محاکم عادی دادگستری پیش از تصویب قانون مربوط به تشکیل هیات منصفه اختصاص داشت. مصوبه دوم هم درباره تائید مجوز انتشار نشریات از سوی هیات دولت بود. با پایان گرفتن جنگ جهانی بار دیگر فضای مطبوعاتی تاحدودی به حالت عادی بازگشت .

با انجام کودتا در سوم اسفند 1299 یک بار دیگر بختک توقیف بر سر مطبوعات فروآمد. سید ضیاءالدین طباطبایی که تا پیش از کودتا خود سه روزنامه، شرق، برق ورعد را منتشر ساخته بود در همان ابتدای نخست وزیری خود دستور توقیف همه نشریات مهم پایتخت را صادر کرد .از روز بعد از کودتا یعنی چهارم اسفند تا پایان دولت نود وسه روزه سید ضیاء الدین طباطبایی به جز روزنامه ایران ودوسه روزنامه دیگر تمامی نشریات در محاق توقیف قرار گرفتند.علاوه برآن تعدادی از مدیران نشریات به همراه تعدادی دیگر از سیاسیون بازداشت وبه زندان افتادند.از جمله دستگیرشدگان محمد فرخی مدیر روزنامه طوفان و رهنما را می توان نام برد.چندی بعد از بازداشت های اولیه در 23 فروردین 1300 مدیر رونامه نوروز به علت انتشار مقاله ای علیه حکومت کودتا بازداشت وپس از چند روز بازداشت در زندان شهربانی به بهانه ابتلا به جنون به دارالمجانین فرستاده شد.(حسین مکی- تاریخ بیست ساله ایران-ج1 –ص347)

کابینه سید ضیاءالدین پس از نودوسه روز سقوط کرد ودولت قوام السلطنه برسر کار آمد. با سقوط دولت کودتا روزنامه ها نیز از توقیف خارج وانتشار خودرا از سرگرفتند وعلاوه برآنها نشریات جدیدی نیز شروع به انتشار کردند. ناهید، کوشش، اتحاد، شهاب، قرن بیستم، آسیای وسطی و...از آن جمله بودند . در این فضای نسبتا باز مطبوعات وبه ویژه نشریاتی همچون نسیم شمال، حقیقت،طوفان ، قرن بیستم ، نجات ایران، و...در تحولات جاری کشور اثر گذار بودند.در سالگرد کودتای سوم اسفند وبه دنبال بحث های روزنامه ها پیرامون علل وعوامل کودتا ، سردار سپه با انتشار مقاله ای که عنوان ابلاغیه بر ابتدای خود داشت اعلام کرد که مسبب واقعی کودتا وعامل اصلی آن خود وی بوده است ودر پایان توضیحات خود نیز به تهدید مطبوعات پرداخت واعلام داشت:" چون در ضمن تمام گرفتاری های دیگر برای من غیرمقدوراست که هرروز در جراید به مقام رفع شبهات خصوصی برآیم صریحا اخطار می کنم که پس از این برخلاف ترتیب فوق در هریک از روزنامه ها از این بابت ذکری بشود به نام مملکت و وجدان آن جریده را توقیف ومدیر ونویسنده آن را هم هرکه باشد تسلیم مجازات خواهم نمود. وزیر جنگ رضا ..دویم حوت 1300" (حسین مکی-تاریخ بیست ساله ایران –جلد 2-ص40 )در پاسخ به این توضیح وتهدید زین العابدین فروزش مدیر روزنامه نجات ایران خطاب به رضا خان نوشت:" عامل کودتا تونبودی ، انگلیس ها ونصرت الدوله بودند. اگر توبه این کار مبادرت نمی کردی یک صاحب منصب دیگری را می آوردند وچون می دانم که مرا گرفتار خواهی کرد من هم پنهان می شوم توهم هرکاری از دستت برمی آید بکن...سردارسپه هم حکم کرد که اورا دستگیر نمایند وهرکس اورا پیدا کند صد تومان خواهد گرفت(حسین مکی –منبع پیشین- ج 2-ص42)

مقاومت مطبوعات واز صحنه بیرون نرفتن آنها موجب شد سردار سپه در17 اسفند 1300 با صدور اعلامیه مجددی به تهدید مطبوعات بپردازد . در این اطلاعیه که با امضای حکومت نظامی منتشر شد متذکر شده بود که اگر در جراید علیه دولت مطلبی نوشته شود با آن نشریه برخورد خواهد شد. به دنبال این اعلامیه چند تن از مدیران جراید همچون فرخی یزدی وفلسفی مدیر روزنامه حیات ایران و...اعتراض ومقابله برخاستند . فرخی یزدی در 18 اسفند درمقاله ای شدیدا به اقدامات سردار سپه حمله کرد . فرخی یزدی در ابتدای مقاله خود این رباعی راآورده بود:

از یک طرفی مجلس ماشیک وقشنگ

از یک طرفی عرصه به ملیون تنگ

قانون حکومت نظامی وفشار

این است حکومت شتر گاو پلنگ

به دنبال انتشار این مقاله ماموران حکومت نظامی اقدام به بازداشت فرخی کردند ولی اوکه از این اقدام باخبر شده بود به همراه چند تن از دوستان خود به سفارت شوروی در تهران پناه برد ودر آن جا متحصن شد.

در این دوره رضاخان سردارسپه که از ابتدای وقوع کودتا در پی زمینه چینی برای به قدرت رسیدن کامل بود تلاش سه گانه ای را برای به خدمت گرفتن وهمراه ساختن مطبوعات به کار بست . این تلاش بر سه پایه فریب، تطمیع وارعاب قرار داشت. در وهله نخست رضاخان سعی کرد تا با مردم فریبی نیات خودرا در پس پرده آزادی خواهی و تلاش برای پیشرفت کشور مخفی نگاه دارد . همراه ساختن نیروهای آزادی خواه ،چپ وسوسیالیست ها وروزنامه های متعلق به این نیروها از جمله تاکتیک هایی بود که توسط وی به کار گرفته شد ودر مقطعی هم با توفیق همراه بود. طرح شعارهایی نظیر جمهوری یکی از این طرح ها بود.

شیوه دوم برخورد با مطبوعات تطمیع آنها از راه های مختلف بود . تعدادزیادی از این نشریات از طریق دریافت کمک های مالی ونظایر آن به صف موافقان رضا خان پیوستند. روزنامه هایی همچون ناهید ،،مردآزاد، شفق سرخ، پیکان و... را باید از جمله این روزنامه ها برشمرد. امادر این میان دسته ای هم بودند که نه فریب شعارهای رضاخان را می خوردند ونه امکان تطمیع آن ها وجود داشت .

رضاخان راه برخورد با این دسته را نیز به خوبی می دانست. برای برخورد با این گروه از مطبوعات ، ارعاب ،توقیف ، زندان وشلاق ودر صورت لزوم ترور مدیران مربوطه آنها ، در پیش گرفته شد.

از جمله این برخوردها می توان به شلاق زدن میرزا حسین خان صبا مدیر روزنامه ستاره ایران اشاره کرد. در مهر1301 ش مقاله ای در ستاره ایران به چاپ رسید که در آن انتقاداتی نسبت به رضاخان شده بود. سردار سپه مدیر روزنامه را احضار نموده واز او درباره دلیل نگاشتن مقاله توضیح می خواهد و صبا در پاسخ رضاخان می‌گوید من می خواهم شما نادر شوید. با شنیدن این پاسخ رضاخان سیلی محکمی به گوش صبا نواخته واورا به محکمه نظــامی می فرستد.( صدر هاشمی همان-جلد3-ص19) حساسیت رضاخان به انتقاد از شخص وی وهمچنین اطرافیانش به ویژه نظامیان بسیار زیاد بود از جمله در زمان صدارت مرحوم مشیرالدوله پیرنیا وقتی در روزنامه حقیقت مطلبی علیه اختلاس رئیس قورخانه به چاپ رسید سردار سپه کــــــه هنوز مقداری رعایت پاره ای مسائل را می کرد به نخست‌وزیر پیغام داد که یا دستور توقیف روزنامه را بدهید و یا میسپارم که دیگر به دربار راهتان ندهند.

اما شاه بیت برخورد با روزنامه های مخالف در جریان طرح مساله تغییر نظام سیاسی ایران و تاسیس جمهوری در ایران به وقوع پیوست. در 30 اسفند 1302 طرح تغییر رژیم مشروطه به جمهوری از سوی کابینه سردارسپه به مجلس شورای ملی تقدیم شد. با مطرح شدن این طرح در مجلس موج مخالفت وموافقت از سوی جناح های سیاسی با آن در کشور بالا گرفت. جراید طرفدار رضاخان نیز همگام با موافقان آن به تبلیغ پیرامون این طرح پرداختند . از سوی دیگر مخالفان طرح که در راس آنها آیت الله شهید سید حسن مدرس قرار داشت تلاش کردند تا از تصویب این طرح در مجلس جلوگیری کنند. یکی از جراید مخالف جمهوری ، روزنامه «قرن بیستم» بود. پس از طرح موضوع جمهوری میرزاده عشقی مدیر قرن بیستم با تمام توان به مقابله با این موضوع برخاست.

قرن بیستم که پیش از طرح مساله جمهوری چهارماه توقیف شده بود .در هفتم تیر 1303 بار دیگر انتشار خودرا از سرگرفت ولی این شماره آخرین شماره آن نیز بود. در باره مطالب آخرین شماره «قرن بیستم» ،صدر هاشمی می نویسد:"...مقالت واشعاری که در این شماره باعث قتل عشقی شدعبارتند از :آرم جمهوری،جمهوری سوارو نوحه جمهوری،...مقاله آرم جمهوری در صفحه8 ...چاپ شده وبه مناسبت این مقاله کاریکاتوری نیز طبع گردیده است . مقاله مذکور بدین قسم شروع می گردد: آرم لغتی است فرانسه،خدا پدر فرانسه را بیامرزدکه تمام جوجه فکلی های مارا به اصطلاح خودشان آدم کرده واز مشروطه خواهی هم گذرانده وجمهوری طلب نموده است..."(صدر هاشمی-هما ن منبع ج4-ص106) در همین شماره سه شعر با همان عناوین مقالات چاپ شده بود که جمهوری خواهی رضاخان را یکسره هجو نموده بود. از جمله در صفحه پنجم عکس تابوتی را کشیده که زیر آن نوشته بود : جنازه مرحوم جمهوری قلابی ودر ادامه آن شعر نوحه جمهوری چاپ شده بود:

آه که جمهوری ما شد فنا

پیرهن لاشخوران شد قبا

جغدکی آنجا سرتابوت بود

از سخن لشخوره مبهوت بود

آه یتیمان فقیر از قفا

شکر که جمهوریتان شد فنا

(متن کامل سه شعر میرزاده عشقی در تاریخ بیست ساله ایران جلد سوم صفحات 37الی 50 آمده است.)

روزنامه قرن بیستم با انتشار این مطالب همان روز توقیف شد .پنج روز بعد از آن در روز 12 تیر ماه ، میرزاده عشقی در منزل خود واقع در سه راه سپهسالار توسط دو نفر هدف گلوله قرار گرفت . پیکر مجروح عشقی توسط ماموران پلیس به اداره پلیس واز آنجا به مریضخانه نظمیه برده شد ودوساعت بعد از انتقال به بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به دنبال مرگ عشقی 12 نفر از مدیران جراید به پیشنهاد آیت الله مدرس در مجلس شورای ملی متحصن شدند .ملک زاده مدیر تازه بهار، رحیم زاده صفوی مدیر آسیای وسطی، کوهی کرمانی مدیر نسیم صبا ،تقوی مدیر گل سرخ شیرازو...از جمله متحصنین در مجلس بودند. در نامه متحصنین به ریاست مجلس شورای ملی هدف از تحصن چنین بیان شده بود:".... تحصن فقط برای احتراز از از وقوع در معرض سوء قصدهای محتمل نبوده ...این تحصن از برای این است که در عین احتراز از وقوع در معرض خطر حتمی بتوانیم از قضیه سوء قصد به رفیق بیگناه خود تعقیب نموده وموفق شویم که دولت را با نظارت مجلس ملی ...وادار به کشف جنایت وبه دست آوردن محرکین اصلی آن بنماییم...." ( حسین مکی- تاریخ بیست ساله ایران –ج سوم –ص75)اما نه تحصن آن مدیران جراید ونه پی گیری های دیگران واز جمله مرحوم مدرس برای کشف حقیقت و مجازات قاتلین به نتیجه نرسید .

واین در حالی بود که خدمتکار رحیم زاده صفوی که پس از وقوع جنایت به منزل میرزاده عشقی مراجعه کرده بود یکی از دو عامل جنایت را به طور وضوح شناسایی کرده بود .

دوهفته بعد از ترور عشقی ، ماژور ایمبری کنسول سفارت آمریکا درتهران در خیابان شیخ هادی در یک حادثه مشکوک مورد هجوم عده ای از مردم قرار گرفت وبه شدت زخمی وبه بیمارستان منتقل شد. ایمبری از این حادثه جان سالم به در نبرد و در بیمارستان درگذشت. به دنبال این واقعه از سوی دولت سردار سپه در تهران حکومت نظامی اعلام وطبق معمول از جمله نخستین پی آمدهای برقراری حکومت نظامی توقیف وتعطیلی مطبوعات مخالف دولت بود. به نوشته حسین مکی بعد از اعلام حکومت نظامی - به طور خلاصه حکومت نظامی که تحت ریاست یزدان پناه .شهربانی که تحت ریاست سرهنگ محمد خان درگاهی بود کاری کردند که در تاریخ سابقه ندارد .از بچه هفت ساله برای گرفتن اقرار حبس کردند وشلاق زدند تا پیرمرد هفتادساله وبالاخره به هیچ کس ابقا نکردند-الحق برای پیش بردن منظور خود وایجاد حکومت وحشت وترور دست به خوب کاری زده بودند وخوب هم توانستند مردم را مرعوب کنند .جراید اقلیت هم همگی توقیف ومدیران آن در تحصن مجلس بودند.

ایجاد این فضای بسته ،زمینه بسیار مناسبی برای رضاخان سردار سپه در برانداختن سلسله قاجاریه وتاسیس سلسله پهلوی وبه پادشاهی رسیدن خودوی بود.کمی بیش از یک سال بعد در آبان1304 سرانجام رضاخان به اهداف خویش دست یافت وبا خلع احمدشاه قاجار وبرانداختن سلسله قاجار تاسیس سلسله پهلوی را اعلام داشت.

رضاشاه پهلوی بعداز نشستن بر تخت سلطنت رفتار وبرخوردی را که تا آن روز با مطبوعات، احزاب ، نیروهای سیاسی و... با سیاست ورعایت پاره ای جوانب داشت در مدت زمان کوتاهی تغییرداد . رضاشاه پهلوی بعد از به قدرت رسیدن نه تنها با مخالفین سیاسی ، مطبوعاتی واحزاب مخالف خود به شدت برخورد کرد بلکه آتش قهر رضاشاه دامن موافقین وی را نیز گرفت. رضاشاه نه تنها مدرس ومیرزاده عشقی وفرخی یزدی و دکتر ارانی را در زندان یا تبعید و...به قتل رساند بلکه به قره نوکران خود وکسانی که در برکشیدن او وبه شاهی رساندن وی تلاش زیادی کرده بودند یعنی کسانی همچون تیمورتاش وسردار اسعد و صولت الدوله هم رحم نکرد. رضا شاه نه تنها احزاب مخالف خود بلکه احزاب موافق خود بلکه احزاب موافقی همچون حزب تجدد و... را هم تاب نیاورد وهمه آنها را از دم تیغ گذراند.

در مورد مطبوعات هم روش رئیس پیشین دیوزیون قزاق وپادشاه فعلی برهمین منوال بود . او در مورد توقیف مطبوعات هم به راستی رعایت عدالت نسبی را کرده بود و همه مطبوعات را به جز چند نشریه معدود را با هم به دیار تعطیلی فرستاد.

شاید هم دلیل این شدت عمل آن بود که: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. به نوشته صدر هاشمی: « رفتار دولت در آغاز تغییر سلطنت وحتی تا چند سال بعد نسبت به جراید موافق چندان شدید وخشونت آمیز نبود .ولی... درسال 1310 شمسی بیش از تعداد معینی روزنامه در تهران وشهرستان ها منتشر نمی شد.» ( صدر هاشمی- همان جلد 1 –ص29)

روزنامه اطلاعات

 

 

روزنامه‌نگاری در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/روزنامه‌نگاری_در_ایران
رفتن به ۲ روزنامه‌نگاری در تاریخ معاصر - روزنامه‌نگاری در تاریخ معاصر[ویرایش] ... گرچه تلاش‌های وی نسل پروری در پی نداشت و گسستگی مطبوعاتی موجب گردید تجربه اول دفن ... اولین روزنامه چاپی ایران، در دورهً سلطنت «محمد شاه قاجار» به وسیله ...
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها - اولین های مطبوعات در ایران
www.rasaneh.org/NSite/FullStory/?Id=2109
۲۲ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - خلاصه الحوادث اولین روزنامه یومیه ایران است که در روز دوشنبه چهاردهم جمادی ... کویل‌ کوهن‌، در کتاب‌ تاریخ‌ سانسور مطبوعات‌ در ایران‌ می‌نویسد: «اولین‌ ...
اولین های مطبوعات در ایران - خانه مطبوعات هرمزگان
www.hpressh.ir/24-article/49-اولین-های-مطبوعات-در-ایران.html
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - استاد سعید نفیسی که تاریخ نگاری مستندی درباره چاپ ایران انجام داده است ... خلاصه الحوادث اولین روزنامه یومیه ایران است که در روز دوشنبه چهاردهم ...
زبان و ادبیات فارسی - تاریخچه‌ی روزنامه‌ و مجله در ایران معاصر
aryaadib.blogfa.com/post-1009.aspx
ارومیه اولین شهرستانی است که در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران صاحب روزنامه شد. این نشریه که دومین نشریه‌ی ایران هم به‌شمار می‌رود، به زبان آشوری بود و با نام "زاهاریرادی ...
سابقه تاریخی روزنامه در ایران – اتحادیه مطبوعات محلی ...
www.uppress.ir/سابقه-تاریخی-روزنامه-در-ایران/
با توجه به استقبال بی نظیر بازدید کنندگان از غرفه اتحادیه مطبوعات محلی استان ... اولین روزنامه یومیه در ایران خلاصه الحوادث نام داشت که شماره اول آن به تاریخ ۱۳۱۶ ه.
بچه شمرون - اولین روزنامه در ایران ، قدیمیترین روزنامه ها
anasr121.mihanblog.com/post/1391
اولین آگهی بازرگانی در مطبوعات ایران تحت عنوان "اعلان" در شماره شش این روزنامه منتشر ... بر این اساس، روزنامه دولت علیه ایران نخستین روزنامه مصوری است که در تاریخ ...
اولین روزنامه ای که به زبان فارسی در ایران چاپ شد - کارشناسان ...
karshenasanematboat.persianblog.ir/post/10/
۲۶ تیر ۱۳۸۹ ه‍.ش. - یادداشت هایی برای کارشناسان مطبوعات استان های کشور. ... اما اولین آشنایی ایران با روزنامه به معنای جدید و امروزی اش به زمان صفویه و عصر شاه ... در دوران محمد شاه قاجار، در تاریخ 25 محرم 1253ق، میرزا صالح شیرازی، از نخستین دانش ...
تاریخچه روزنامه های چاپی فارسی زبان در ایران 1324-1253 ...
netizens.blogfa.com/post-4.aspx
اولین روزنامه چاپی ایران، در دوره سلطنت " محمد شاه قاجار " به وسیله " میرزا صالح .... روزنامه که نخستین نشریه علمی تاریخ مطبوعات ایران لقب گرفته‌است، به مباحث علمی ...
تاریخچه روزنامه و روزنامه نگاری در ایران و جهان - روزنامه نگار
hajiabadi.persianblog.ir/post/158/
۲۶ دی ۱۳۸۹ ه‍.ش. - مطبوعات در ایران 89 سال عمر خود را در دوره قاجار ، 53 سال را در دوره پهلوی و ... و بالاخره تعیین کننده ترین فاکتوری که رلیشن را به اولین روزنامه مدرن ...
تحقیق - تاریخچه روزنامه در ایران
gilane-ma1.blogfa.com/post-1344.aspx
اولین جزوه که در ایران راجع به روزنامه نگاری و مطبوعات منتشر شد به قلم اچ.ل.رابینو در رشت بود. این جزوه در 29 صفحه تحت عنوان «صورت جرائد ایران جرائدی که در خارج ...
اولین روزنامه ایران - دانشنامه دانستنی های جهان - بلاگ اسکای
tareen.blogsky.com/1387/03/08/post-589/
اولین روزنامه ایران (د‌وره محمد‌شاه قاجار) - دانشنامه دانستنی های جهان - بزرگترین، ... منتشر شد‌ و شماره نخست روزنامه کیهان نیز د‌ر تاریخ 6 خرد‌اد‌ 1321 وارد‌ جامعه مطبوعات شد‌.
تاریخ انتشار نخستین مطبوعات محلی در جهان و ایران (تحقیق)
yas31.blogfa.com/post-52.aspx
روزنامه. روزنامه نشریه ای است که به طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می‌شود و بی هیچ قید و شرطی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. روزنامه نه بیانیه است و نه اطلاعیه و برای ...
از کاغذ اخبار تا نخستین قانون مطبوعات
www.magiran.com/article.asp?AID=625
تاریخ 5 محرم الحرام سال 1326 قمری مطابق با هجدهم بهمن ماه 1286 شمسی در تاریخ ... نخستین روزنامه به زبان فارسی در ایران را میرزا صالح شیرازی با نام کاغذ اخبار چاپ ...
تاریخ مطبوعات در ایران و جهان - Goodreads
www.goodreads.com/book/show/7623990
رتبه: ۴٫۵ - ‏۶ رأی
Ahmad said: تاریخ روزنامه و روزنامه نگاری، در ایران و جهان، تاریخ پیدایش خط و ... های منتشره در خارج از ایران، تاریخ رسوخ مطبوعات به شهرهای ایران، اولین روزنامه های ...
نخستین اعتصاب تاریخ مطبوعات ایران چگونه رقم خورد؟/ وقتی ...
www.khabaronline.ir/detail/449139/culture/media
۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مهر ماه سال ۵۷ شمسی در تاریخ مطبوعات ایران با یک اتفاق ثبت شده ... دلیلی ندارد یک غریبه آن هم نظامی در چند و چون کار و روال عادی روزنامه قرار بگیرد.
تاریخ ایرانی - تاریخ مطبوعات ایران؛ از سنگ‌نبشته‌های ...
tarikhirani.ir/.../تاریخ.مطبوعات.ایران؛.از.سنگ‌نبشته‌های.هخامنشی.تا.اطلاع...
تاریخ مطبوعات ایران؛ از سنگ‌نبشته‌های هخامنشی تا اطلاعات و کیهان , ... در ایران، در آغاز کلمه «اخبار» و «کاغذ اخبار» به کار رفت و اولین تصویر در نشریه میرزا صالح که ... ق زیر نظر میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر شد نخستین روزنامه ایران بود.
تاریخ مطبوعات و روزنامه فارسی - تبیان
www.tebyan.net/newmobile.aspx/8/newindex.aspx?pid=280076
«تاریخ مطبوعات ایران» کتابی است که فرید قاسمی پزوهشگر، روزنامه نگار، مورخ و ... با رونق کاغذ سازی در اصفهان کاغذ چینی منسوخ می شود و اولین مطبوعات ایرانی در ...
روزنامه ایران | شماره :6039 | تاریخ 1394/7/7
iran-newspaper.com/
... Tuesday, September 29, 2015. صفحه نخست · آرشیو · درباره ما · تماس با ما · Rss. search. نسخه موبایل. ایران واقعیت افزوده (آوا). شماره : 6039 /. ۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر ...
مطبوعات استان مرکزی - ویکی اطلس فرهنگی ایران
af.samta.ir › ... › امکانات و ظرفیت‌های فرهنگی › مطبوعات
مطبوعات استان مرکزی ... منتشره در زمینه تاریخ مطبوعات ایران، به احتمال زیاد، نخستین روزنامه منتشره در استان ... اولین فصلنامه علمى و ادبى اراک، «دانش روز» است.
مطبوعات ایرانی - سر آغاز روزنامه نگاری فارسی در جهان
iranianpress.blogfa.com/post-2.aspx
مطبوعات ایرانی - سر آغاز روزنامه نگاری فارسی در جهان - ... بودند که اخبار را مخفیانه به شاه می دادند و هرکاریان قول آنها مستند بوده و تاریخ نویسان به آن استناد می کردند.
تصاویر:پرسه در اولین موزه مطبوعات ایران/دیدار با یادگاری های ...
www.ghatreh.com/.../تصاویر-پرسه-اولین-موزه-مطبوعات-ایران-دیدار-یاد...
۹ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اینجا می توانی به دل تاریخ کاهی روزنامه ها سفر کنی . در اولین موزه مطبوعات ایران گشوده می شود . موزه ای که در سال 1391 با سرمایه گذاری بخش خصوصی ...
۴۴ روز تاریخی مطبوعات ایران؛ از اولین قتل تا بیانیه وزارت ...
www.bbc.com/persian/iran/.../140105_l44_serial_murders_newspaper
۱۸ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. - اولین روزنامه اصلاح‌طلب که پس از ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در ایران منتشر شد، روزنامه جامعه بود که هفدهم خرداد ۱۳۷۷ توقیف شد. در آذرماه ۱۳۷۷، زمانی که ...
نخستین نشریه اقتصادی در تاریخ روزنامه نگاری ایران
aqlibrary.ir/islamiceconomics/index.php?option...
نخستین نشریه اقتصادی در تاریخ روزنامه نگاری ایران. راحله یگانه [1]. اقتصادی نویسی مطبوعاتی در ایران عمری بیش از تاریخ روزنامه نگاری در کشورمان دارد.
روابط عمومی - خلاصه کتاب تاریخ مطبوعات ایران
researchpr.blogfa.com/post/16/خلاصه-کتاب-تاریخ-مطبوعات-ایران
نکته دیگر انتقاد میرزا فتحعلی آخوندزاده بود که به عنوان اولین نقد مطبوعات و پاسخ مرتضی قلی بعنوان اولین پاسخ مطبوعاتی در ایران بود. روزنامه ملتی آذربایجان ...
نسیم هراز - اولین‌ها د‌ر مطبوعات ایران
www.nasimeharaz.com/magazine/viewer.php?id=1047
اگرچه نام کاغذ اخبار به عنوان اولین روزنامه ثبت شد‌ه و د‌ر پی آن نیز روزنامه‌هایی چون ... شد‌ و شماره نخست روزنامه کیهان نیز د‌ر تاریخ 6 خرد‌اد‌ 1321 وارد‌ جامعه مطبوعات شد‌.
اولین شماره مجله” مطبوعات ایران “منتشر شد | پایگاه خبری ...
sadenews.com/?p=646
پاراگراف بالا بخشی از مقدمه اولین شماره مجله تخصصی مطبوعات ایران است ؛ به قلم مدیر ... ساده نیوز – “روزنامه نگاری حرفه ایی در ایران سرشار از شیرینی های زودگذز و ... این گونه یافته ها و آموزه ها بخشی از تاریخ مطبوعات ایران را شامل می شود که باید مجال ...
ایبنا - استاد کتابشناسی و مورخ مطبوعات ایران، پنجاه ساله شد
www.ibna.ir/fa/doc/.../استاد-کتابشناسی-مورخ-مطبوعات-ایران-پنجاه-سال...
۱۹ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - او به نوعی برجسته‌ترین صاحب‌نظر در زمینه تاریخ مطبوعات ایران است. ... اولین روزنامه نگار: محمد جعفر ادیب شیرازی، برادر و همکار میرزا صالح
دارالصفا - سیر تاریخی مطبوعات ایران و تبریز
daralsafakhoy.blogfa.com/cat-28.aspx
تاریخ سراسر تحول و دگرگونی مطبوعات محلی، در مسیر تعالی افکار عمومی شاهد شادیها و غمهای اقوام منطقه منتشره خود بوده است . تبریز که در زمان انتشار اولین روزنامه ها ...
پایگاه خبری شباویز - نخستین زن مطبوعاتی تاریخ ایران
shabaveiz.ir/detail/News/390233/9037
۱۳ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نقش این زن همچنین در تاریخ عکاسی ایران انکارناپذیر است و او را به عنوان اولین عکاس زن ایران هم می‌شناسند. اعتمادالسلطنه همسر او در کتاب خود، روزنامه ...
تاریخ روزنامه نگاری ایران - مطالعات مطبوعات فارسی زبان خارج ...
asiapersianpress.persianblog.ir/tag/تاریخ_روزنامه_نگاری_ایران
بخش اول: این بخش دارای یک مقدمه 250 صفحه ای است که به پیدایش اولین روزنامه در ایران و بررسی سرگذشت تاریخ مطبوعات ایران تا قانون مطبوعات پس ازکودتا ی 28 ...
روزنامه تربیت - ویکی فقه
www.wikifeqh.ir/روزنامه_تربیت
تربیت، روزنامه، نخستین روزنامه غیردولتی ایران است. ... ۱.۱ - تربیت اولین روزنامه آزاد ... (۲) محمدعلی تربیت، تاریخ مطبوعات ایران، در ادوارد گرانویل براون، تاریخ ...
تاریخچه مطبوعات ورزشی ایران - راسخون
rasekhoon.net › ... › ورزش › سایر مقالات › تاریخچه مطبوعات ورزشی ایران
حدود یک قرن از عمر اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای ورزشی در ایران میگذرد و با گذشت هر دهه، بروز تحولاتی در این عرصه راه را برای مطبوعات خاص ورزشی هموارتر کرد.
تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران (دو جلد) | کتابخانه تخصصی ادبیات
literaturelib.com/book/view/1507
ادوارد براون در تاریخ مطبوعات ایران می‌نویسد که از این روزنامه فقط یک شماره منتشر شد و ... روزنامۀ وقایع اتفاقیه اولین روزنامه در زمان صدارت اوست که در تهران منتشر شد.
درآمدی برای پژوهشگران تاریخ مطبوعات ایران - هفته نامه طنین ...
www.tanineqayenat.ir/post/1961
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حسن حیدری تولد اولین روزنامه فارسی زبان: قدیمی‌ترین سندی که در مورد اولین روزنامه فارسی زبان داخل کشور در دست است، اعلامیه‌ای است که توسط دولت ...
اولین های مطبوعات در ایران - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
rasaneh.farhang.gov.ir/fa/newsagency/2109/اولین-های-مطبوعات-در-ایران
محمدصالح شیرازی گازرانی به عنوان اولین روزنامهنگار ایرانی نام خود را در تاریخ ... روزنامه اختر آغازگر مطبوعات برون مرزی ایران است، که نخستین شماره آن روز پنج شنبه ...
نشر و چاپ - سیر تحولات تاریخی مطبوعات ایران
nashrochap.blogfa.com/page/matbooat
مطبوعات ایرانی،روزنامه نگاری در ایران،روزنامه نگاران ایرانی. مقدمه: روزنامه نگاری در ایران به دنبال سفر میرزا صالح شیرازی به انگلستان آغاز شد.اولین روزنامه در محرم سال ...
مطبوعات از درون - نخستین شماره ها
rastinews.blogfa.com/cat-11.aspx
۱- تحول‌خواهی به عنوان یک نهضت سیاسی و فکری در تاریخ معاصر ایران هرگز به یک .... شماره نخست این روزنامه بعد از ظهر امروز ( شنبه ) روی کیوسک های مطبوعاتی قرار ...
برچسب ها - تاریخ مطبوعات ایران - آفتاب
aftabnews.ir/fa/tag/1/تاریخ%20مطبوعات%20ایران
آفتاب سید فرید قاسمی مورخ و محقق برجسته تاریخ مطبوعات... ایران در کتاب مطبوعات ایرانی خود درباره این زن سخن... می گوید و او را اولین روزنامه نگار زن ایران... می نامد ...
تاریخچه به وجود آمدن دکه های مطبوعاتی در ایران
vista.ir/article/230764/تاریخچه-به-وجود-آمدن-دکه-های-مطبوعاتی-در-ایران
ابتدا در تاریخ ۱۳۰۵ فروشندگان جراید به صورت پیاده روزنامه ها را زیر بغل می ... جادوی نیویورک برای من در لحظه ای بود که برای اولین بار در فرنگستان دکه روزنامه فروشی ...
مرور تاریخ ایران در مجموعه اسناد و مطبوعات تاریخی / از اولین ...
danakhabar.com/.../مرور-تاریخ-ایران-در-مجموعه-اسناد-و-مطبوعات-تاریخی...
۷ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. - مرور تاریخ ایران در مجموعه اسناد و مطبوعات تاریخی / از اولین روزنامه های ایران تا اعلامیه فوت مظفرالدین شاه و اسناد دوره قاجار. کلکسیون داری یکی از ...
تاریخ مطبوعات ورزشی ایران و تبریز - روزنامه نگاری وروابط ...
azarprj.blogfa.com/post/65/تاریخ-مطبوعات-ورزشی-ایران-و-تبریز-
نگاهی به تاریخچه مطبوعات ورزشی ایران و تبریز. نادر عبدل‌زاده دانشجوی روزنامه نگاری دانشگاه آزاد تبریز. حدود یک قرن از عمر اطلاع‌رسانی اخبار و رویدادهای ورزشی در ...
پژوهشی در تاریخچه مطبوعات اردبیل 1
www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=76738
۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - علاقه مندی به کارهای فرهنگی در اردبیل دارای سابقه طولانی است و این شهر ملقّب به دارالارشاد از اولین شهر های ایرانی است که دارای چاپ خانه و روزنامه بوده ...
خبر جنوب در تاریخ مطبوعات ایران رکورد زد | صبح شیراز ...
www.sobheshiraz.ir/news/3966
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - برای اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران، روزنامه «خبرجنوب» چاپ شیراز به عنوان یک نشریه از بخش خصوصی بدون حتی یک شماره تعطیلی به شماره ۱۰ ...
مطبوعات آموزشی ایران از آغاز تا کنون
www.hamshahritraining.ir/news-3422.aspx
۲۲ شهریور ۱۳۹۰ ه‍.ش. - روزنامه نگاری - محمد دشتی / الهام مرادی ... مطبوعات آموزشی ایران در آینه تاریخ .... بخشی از مطالب این روزنامه برای اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران به ...
'خبرجنوب' در تاریخ مطبوعات ایران رکورد زد
www.ion.ir/News/13324.html
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - سی و هفتمین سال انتشار روزنامه'خبرجنوب' چاپ شیراز با انتشار ده ... و یکم شهریور 94 آغاز شد و برای اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران یک نشریه از ...
برچسب ها - تاریخ مطبوعات ایران - پارسینه
www.parsine.com/fa/tag/1/تاریخ%20مطبوعات%20ایران
از نمایندگان روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات صادر شود از... کد خبر: ۱۷۵۸۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۳. سانسورها در مطبوعات ایران از کی آغاز شد؟ اولین شوکی که در تاریخ ...
رکوردی جالب در تاریخ مطبوعات ایران؛یک روزنامه بخش ...
www.tourismonline.co/9911/رکوردی-جالب-در-تاریخ-مطبوعات-ایران.html
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گفتنی است در تاریخ مطبوعات ایران-چه قبل و چه بعد از انقلاب- این برای اولین بار است که یک نشریه از بخش خصوصی بدون حتی یک شماره تعطیلی ...
از کاغذ اخبار تا نخستین قانون مطبوعات ایران
larshenasi.ir/از-کاغذ-اخبار-تا-نخستین-قانون-مطبوعات-ا/
در این روز نخستین منتخبان مردم ایران نخستین قانون مطبوعات را تصویب کردند. ... با هجدهم بهمن ماه ۱۲۸۶ شمسی در تاریخ مطبوعات و چاپ و نشر روز بسیار مهمی است. ... نخستین روزنامه به زبان فارسی در ایران را میرزا صالح شیرازی با نام کاغذ اخبار چاپ کرد ...
مروری بر شکل گیری مطبوعات در ایران
www.artilam.ir/PrintListItem.aspx?id=23226
۷ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش. - نخستین بار که چشم مردم ایران با روزنامه ای به نام «کاغذ اخبار» آشنا شد سالها از ... اولین روزنامه تمام رنگی همشهری بود که در تاریخ مطبوعات ایران با ...
تاریخ توصیفی مطبوعات هرمزگان - انسان شناسی و فرهنگ ...
anthropology.ir/node/27395
تاریخ توصیفی مطبوعات هرمزگان (1324- 1388). بنیامین ... زادگاه زبان فارسی،ایران است؛اما هندوستان اولین کشوری بود که روزنامه های فارسی در آن منتشر می شد.کلکته ...
افسانه آنلاین - نشست تخصصی 150 سال تاریخ مطبوعات ...
afsanehonline.ir/.../2916-نشست-تخصصی-150-سال-تاریخ-مطبوعات-فار...
۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نشست تخصصی 150 سال تاریخ مطبوعات فارس با تقدیر از استاد ... مطبوعات ایران نقش بسزایی داشته اند و به عنوان مثال اولین روزنامه ایران به دست ...
هفته نامه گویه | درآمدی برای پژوهشگران تاریخ مطبوعات ایران 3
www.gooyeh-qom.com/?p=42&n=185&s=577&id=4944
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - هفته نامه گویه | درآمدی برای پژوهشگران تاریخ مطبوعات ایران 3 ... "گروه اول روزنامه های فارسی زبان که تا قبل از چاپ اولین روزنامه در ایران در دیگر ...
انگلیسی ها و روس ها اولین مسببان سانسور مطبوعات در ایران
www.aftabir.com/.../انگلیسی-ها-و-روس-ها-اولین-مسببان-سانسور-مطبوع...
۵ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. - از سال ۱۲۱۶ ه ش که نخستین روزنامه فارسی زبان در ایران به نام کاغذ اخبار از ... اولین شوکی که در تاریخ بر مطبوعات ایران وارد شد توقیف نشریه …
سایت سارا شعر - نخستین مطبوعات کودکان و نوجوانان در ایران
sarapoem.persiangig.com/link7/matbuatekudak.htm
پیدایش مطبوعات کودکان و نوجوانان در ایران به‌عنوان نشریاتی که به طور مشخص، ... نگاهی تاریخی به این مقوله نخست این پرسش را مطرح می سازد که در تاریخ مطبوعات ایران .... روزنامه ی " نظامیه علمیه و ادبیه"، نخستین نشریه آموزشگاهی ایران به زبان فارسی ...
تاریخ مطبوعات ایران
pastelco.ir/تاریخ-مطبوعات-ایران/
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ارومیه اولین شهرستانی است که در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران صاحب روزنامه شد. این نشریه که دومین نشریهٔ ایران هم به شمار می‌رود، به زبان آشوری بود و با ...
نگاهی به سیر تاریخی قانون مطبوعات و سانسور در ایران/استاد
dehkadehejahani.blogfa.com/post-177.aspx
و افراطی ترین شکل سانسور، اجازه قبلی است که بر اساس آن هیچ شماره روزنامه ای نمی ... به عنوان نمونه در این دوران اولین شوکی را که در تاریخ بر مطبوعات ایران وارد شد، ...
وقایع اتفاقیه» نخستین روزنامه رسمی ایران در آرشیو مطبوعات ...
library.aqr.ir/portal/home/?news/...روزنامه...ایران-در...مطبوعات...
وقایع اتفاقیه» نخستین روزنامه رسمی ایران در آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی ... تاریخی و نیز به عنوان اولین روزنامه رسمی در کشور بسیار حائز اهمیت می باشد.
باشگاه اندیشه › نگاهی به قانون مطبوعات در ایران
www.bashgah.net/fa/content/show/8226
پس از این تاریخ است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تصویب می رسد و ... «جامعه» با شعار اولین روزنامه جامعه مدنی ایران بر لوگویش چند ماه پس از دوم خرداد ۷۶ ...
پیدایش و تحول مطبوعات در ایران از آغاز تا پایان انقلاب ...
asmanab.persianblog.ir/post/61/
۱۶ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - تاریخ ایران اسلامی. ... با این که اولین روزنامه ایران عنوان خاصی نداشت که بالای روزنامه درج شود،از اعلامیه مذکور روشن است که به نام«کاغذ ...
بزرگ‌ترین گاف رسانه‌ای تاریخ مطبوعات ایران رقم خورد + ...
www.rajanews.com/news/216279
۱۲ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - افت شاخص کل بورس در اولین روز هفته · فهرست جدید قیمت‌ کالاهای اساسی در بازار .... بزرگ‌ترین گاف رسانه‌ای تاریخ مطبوعات ایران رقم خورد + تصاویر ... روزنامه شرق در این تاریخ با تیتر (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تخلف در قشم و با رو ...
اولین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران برگزار شد
prr.ir/mobile/show/.../اولین-نشست-تاریخ-شفاهی-مطبوعات-ایران-برگزار-...
اولین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران با حضور دکتر بهروز بهزادی ... حوادث روزنامه اطلاعات در سال 1347 آغاز کردم و اولین مأموریتم تهیه خبر از درگیری مأموران امنیتی ...
تریبون - مطبوعات در بوشهر
khenizi.blogfa.com/post-32.aspx
برخی از نگارندگان تاریخ مطبوعات بر این باورند که که میرزا صالح شیرازی پدر مطبوعات ایران در دوره نوجوانی برای اولین بار در شهر بوشهر با روزنامه های فارسی زبان ...
تاریخ شفاهی :: پنجمین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران
www.oral-history.ir/show.php?page=report&id=346
پنجمین نشست تاریخ شفاهی مطبوعات ایران با حضور حسین بنی‌احمد ... اولین روزی که به روزنامه «آتش» رفتم، سردبیر وقت آن روزنامه، آقای شیرزاد نامی بود که به من ...
بهروز بهزادی: روزنامه‌نگاری ما قدیمی است؛ گزارش شفقنا رسانه ...
shafaqna.com/.../92212-بهروز-بهزادی-روزنامه‌نگاری-ما-قدیمی-است؛-گزار...
۶ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - شفقنا رسانه-زهرا رستگار: اولین نشست از سلسله نشست های تاریخ شفاهی مطبوعات ایران با سخنرانی بهروز بهزادی سردبیر سابق روزنامه اطلاعات، ...
نخستین مطبوعات کودکان و نوجوانان در ایران - Azer-online
www.azer-online.com/azer/?p=23503
نگاهی تاریخی به این مقوله نخست این پرسش را مطرح می سازد که در تاریخ ... پیش‌شماره ی نخستین نشریه ی ایرانی که امروز با نام “کاغذ اخبار” (Newspaper ) از آن یاد ...
مرور 28 هزار روز تاریخ مطبوعات ایران - سایت خبری تحلیلی ...
www.tabnak.ir › صفحه نخست › فرهنگی
۵ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. - در غرفه تاریخ مطبوعات ایران، 28 هزار روز تاریخ ایران و اتفاق‌های مهمی که ... بوی تاریخ می‌دهد و تصویر اولین نسخه های قدیمی منتشر شده هر روزنامه را به ...
بهار نیوز - اولین سانسورچی‌های مطبوعات در ایران
baharnews.ir/news/61707/
۹ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - از سال 1216 هجری شمسی که نخستین روزنامة فارسی زبان در ایران به نام .... به یک دورة نسبتاً پر رونق تاریخ مطبوعات ایران نقطة پایان گذاشته شد.
مقاله تاریخ مطبوعات اراک از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ...
bankmaghale.ir/مقاله-تاریخ-مطبوعات-اراک-از-انقلاب-مشر/
اولین روزنامه نگار اراکی ۶ نامه (ارشاد) بادکوبه ۹ آینده اراک ۱۲ اتفاق ۱۳ اراک امروز ۱۵ اراک نو ۱۶ توضیحات: ۱۷ افق اراک ۱۹ افکار اراک ۲۱ اهرام ۲۲ بیان الحق ۲۵ تمدن ایران ...
استاد کتابشناسی و مورخ مطبوعات ایران، پنجاه ساله شد
home.gbook.ir/index.php?option=com_content...
۱۹ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - او به نوعی برجسته‌ترین صاحب‌نظر در زمینه تاریخ مطبوعات ایران است. ... اولین روزنامه نگار: محمد جعفر ادیب شیرازی، برادر و همکار میرزا صالح
اخبار > نگاهی بر تاریخ 157ساله مطبوعات در استان - ندای ارومیـه
nedayeurmia.ir/index.aspx?siteid=8&pageid=265&newsview...
ارومیه بعد از تهران دومین شهر ایران در ارتباط با طبع و چاپ روزنامه و نشریات می باشد. ... تاریخ انتشار اولین نشریه در آذربایجان غربی و اولین نشریه بعد از تهران ،مربوط ...
تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران | گزارش کارآموزی - دانلودای
internship.downloadae.ir/2015/heading/date-press-censorship-iran.html
۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت١. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال 1253 هـ. ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به ...
گفت و گوی خبرگزاری دانا با ناصرالدین حسن‌زاده، مجموعه‌دار ...
komite-asnad.persianblog.ir/post/19/
مرور تاریخ ایران در مجموعه اسناد و مطبوعات تاریخی / از اولین روزنامه های ایران تا اعلامیه ... او مجموعه‌ دار اسناد تاریخی و مطبوعات قدیمی است و به گفته خودش اولین مجوز موزه ...
تاریخ زنده مطبوعات ایران پنجاه ساله شد - تی نیوز
tnews.ir/news/E89E30210093.html
۱۹ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اولین نشریه ایران: نام ندارد، مشهور به کاغذ اخبار است اولین روزنامه نگار: محمد جعفر ادیب شیرازی، برادر و همکار میرزا صالح اولین چاپکار مطبوعات: اسد ...
اولین سانسورها - دوران
dowran.ir/show.php?id=62826950
اولین شوکی که در تاریخ بر مطبوعات ایران وارد شد، توقیف نشریه‌ای بود که تنها یک ... توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه‌ نگاران آغازگر مجدد روزهای سخت مطبوعات بود.
[PDF]عملکرد زنان در مطبوعات عرص مرشوطیت
www.ensani.ir/storage/Files/20120329171242-5124-104.pdf
۱۰ فروردین ۱۳۹۱ ه‍.ش. - محیط بسیار مساعدی برای شکوفایی مطبوعات و روزنامه نگاران. پدید آورده ... مشهد، همدان و. بوشهر، برای اولین بار در تاریخ ایران صاحب روزنامه شدند. از.
۱۱۲ سال مطبوعات در کردستان --- کاوه قریشی :: roozonline.com
www.roozonline.com/english/news3/newsitem/article/112.html
۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش. - اولین روزنامه به زبان کردی 112 سال پیش در تبعید منتشر شد. ... از صدور فرمان مشروطه در سال 1324 ق (1906) اولین روزنامه در کردستان ایران با عنوان ... و خطاطی چیره دست بود به عنوان اولین برگ از تاریخ مطبوعات کردستان مخفیانه و با ...
نگاهی گذرا برتاریخچه مطبوعات در ایران | پرتال رسمی سازمان ...
www.melimihani.org › مقالات › مقالات حقوق بشر
۷ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - بی شک محمد صالح شیرازی کازرانی با نشریه کاغذ به عنوان اولین روزنامه نگار نام خود را در تاریخ مطبوعات ایران جاودانه ساخته است.اولین مجله که در زمان ...
176 سالگی نخستین روزنامه‌ ایران - Bartarinha.IR | برترین ها
www.bartarinha.ir › سرگرمی › جالبترین ها
176 سالگی نخستین روزنامه‌ ایران کاغذ اخبار،نخستین روزنامه‌ی ایران. ... تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۰ ... مطبوعات ایرانی هنوز پس از گذشت 176 سال نتوانسته‌اند از دولتی بودن فاصله بگیرند و هنوز نشریه‌ی مستقل در کشور ما چندان معنا ندارد.
تاریخ انتشار نخستین مطبوعات محلی در جهان و ایران: : ...
www.tebyan-zn.ir/News-Article/entert/around_the.../4/.../21384.html
۲۰ فروردین ۱۳۹۰ ه‍.ش. - موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان TEBYAN CULTURAL AND INFORMATION CENTER روزنامه ارتباط و یا «ریلیشن» در ماه ژوئن سال 1605 در ...
تاریخ مطبوعات در ایران - خبرگزاری مهر
www.mehrnews.com/.../تاریخ-مطبوعات-در-ایران-از-سنگ-نبشته-های-هخام...
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. - ق زیر نظر میرزاتقی خان امیر کبیر منتشر شد نخستین روزنامه ایران بود. ... تاریخ مطبوعات در ایران؛ از سنگ نبشته های هخامنشی تا وقایع اتفاقیه امیر کبیر ... در ایران، در آغاز کلمه "اخبار" و "کاغذ اخبار" به کار رفت و اولین تصویر در ...
انتشارات دانشنامه مطبوعات ایران
dm-iran.com/?cat=13
“روزنامه نگاری حرفه ایی در ایران سرشار از شیرینی های زودگذر و تلخی های مستمر بوده است. ... کتاب «دریچه‌ای به تاریخ مطبوعات ایلام» به عنوان نخستین اثر مکتوب در حوزه تاریخ ... دریچه ای به مطبوعات ایلام در بر دارندهعنوانهایی چون:اولین های مطبوعات ...
IranWire | نخستین قانون مطبوعات (بخش سوم)
iranwire.com/legal-blogs/9743/100/
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - می توان این "امریه قانونی" را در فرهنگ مطبوعات ایران در جای یک "ویژگی سلبی" ... این مختصر میراث تاریخی روزنامه نگاران ایرانی است که با انقلاب ...
علوم ارتباطات - فهرست کتابهای تاریخ مطبوعات ایران (و جهان)
razavidinani.blogfa.com/post-8.aspx
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ ه‍.ش. - 1_ تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، محیط طباطبایی، انتشارات بعثت. 2_ تاریخ ... 12_ تاریخ روزنامه نگاری ایران (دو جلدی)، سید فرید قاسمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ... 14_ اولین های مطبوعات ایران، سید فرید قاسمی، نشر آبی.
سایه فرنگ رفتگان بر سر مطبوعات 190 ساله ایران/ خدمت و ...
shiraze.ir/.../سایه-فرنگ-رفتگان-بر-سر-مطبوعات-190-ساله-ایران-خدمت...
۲۰ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اولین روزنامه‌های رسمی کشور روزنامه های اطلاعات و کیهان بود‌ند‌ که به طور روزانه چاپ و پخش ... تاریخچه مطبوعات ایران از وقایع اتفاقیه تا اطلاعات؛ ...
نگاهی به تاریخ مطبوعات ایران نوشته‌ی سیدفرید قاسمی
old.seymare.com/?p=4957
استاد قاسمی دانش‌آموخته‌ی روزنامه نگاری است و تحصیلات دانشگاهی خود را در ... غرض از این مقدمه نگاهی است گذرا به کتاب« تاریخ مطبوعات ایران»استاد قاسمی که ... اولین نشریه‌ی محلی ایران زاهر یرادی باهرا (اشعه‌ی روشنایی) در ارومیه به زبان ارمنی چاپ شد.
تاریخ مطبوعات ایران - موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
www.cio-museums.ir/articles/177-iran-press-history-part3
در قسمت اول و دوم این مقاله به بررسی تاریخچه مطبوعات ایران از آغاز تا اواخر ... همچنین از روزنامه میرزا صالح تا پایان حکومت ناصرالدین شاه ، 22 نشریه فارسی زبان در ...
برای‌نخستین بار در تاریخ مطبوعات آذربایجان غربی؛ روزنامه ...
www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی
۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - این روزنامه نگار نخستین روزنامه نگار زندانی در تاریخ مطبوعات آذربایجانغربی است که به علت جرایم مطبوعاتی محکوم وراهی زندان می شود ،پیش از وی ...
لوح فشرده مطبوعات ایران در دوره قاجار
www.irdiplomacy.ir/fa/.../لوح+فشرده+مطبوعات+ایران+در+دوره+قاجار.htm...
۳ شهریور ۱۳۸۸ ه‍.ش. - اولین مجموعه لوح فشرده مطبوعات فارسی ایران در دوره قاجار شامل 58 عنوان جریده منتشر شد. مجموعه "لوح مطبوعات فارسی ایران" پروژه ای دربرگیرنده حدود 600 روزنامه ... عناوین این 14 لوح شامل مطبوعه های مهم تاریخ ایران از قبیل حبل المتین، ...
وزیر ارشاد در افتتاح موزه ملی مطبوعات: روزنامه طنز در کشور به ...
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920503000327
۳ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تاریخ مطبوعات در ایران قدمتی 170 ساله دارد، ابراز داشت: حدود 176 سال گذشته اولین روزنامه ایران به نام ...
سانسور مطبوعات و ″رکورد توقیفی‌ها″ توسط محمد قوچانی | همه ...
www.dw.com/fa-ir/سانسور-مطبوعات-و-رکورد...توسط.../g-18200831
۲۹ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - اداره سانسور مطبوعات ۲۸ سال پس از چاپ اولین روزنامه در ایران تاسیس شد. در سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی مطبوعات بسیاری قربانی ...
تکوین روزنامه در ایران - مروری بر شکل گیری و تحول مطبوعات ...
www.irdc.ir/fa/content/4914/default.aspx
۲ بهمن ۱۳۸۴ ه‍.ش. - محمد محیط طباطبایی در سال 1354، تحقیقات سابقش در دهه 20 را تکمیل و یکی از اولین منابع مهم مطالعاتی در باب مطبوعات ایران با عنوان "تاریخ ...
مطبوعات Journal
www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39292
مطبوعات، مجموعه نشریاتی است که به‌طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های ... اولین روزنامه از این نوع که امروز در اختیار انسان باقی مانده، روزنامه‌ای به‌نام ... فاصله انتشار نشریات ادواری و یومیّه در ایران با نشریات تخصصی چندان زیاد نیست و ...
" نگاهی به تاریخچه چاپ ، مطبوعات و نشر در ایران - گیلان ...
safas.persianblog.ir/post/69/
۳۰ دی ۱۳۸۹ ه‍.ش. - کلیدواژه :چاپ، مطبوعات، نشر، تاریخ ... اولین روزنامه ایران ، روزنامه کاغد ( یا کاغز اخبار که ترجمه تحت اللفظی News .... تاریخچه آغاز مطبوعات در ایران.
[PDF]سید« دهکده است عالمه تاریخ مطبوعات ایران
old.sharghdaily.ir/pdf/90-11-27/vijeh/21.pdf
۲۷ بهمن ۱۳۹۰ ه‍.ش. - اولین های مطبوعات ایران. 4. ایران شناس مجله نگار. 5. برداشت. 6. پیشینه ارتباطات و تاریخ مطبوعات خرم آباد. 7. تاریخ خرم آباد. 8. تاریخ روزنامه نگاری ...
نگاهی به تاریخ ۸۰ساله مطبوعات ورزشی در ایران - وبلاگ ...
svzam.blogfa.com/.../نگاهی-به-تاریخ-۸۰ساله-مطبوعات-ورزشی-در-ایران-
اما تاریخ روزنامه و مطبوعات ورزشی ایران مربوط به این سال ها نیست و قدمت آن به سال ها ... گفته می‌شود اولین سوژه کاریکاتور ورزشی مطبوعات ایران مربوط به اولین سفر ...
تاریخ مطبوعات در ایران
www.karaketab.com/کتاب/245-تاریخ-مطبوعات-در-ایران
۱۵ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تاریخ مطبوعات در ایران,تاریخ نشریات در ایران,اولین نشریه و اولین روزنامه در ایران.
تاریخچه تبلیغات مطبوعاتی - Co Fa
www.cofa.ir/index.php?option=com_content&view=article&id...
تاریخچه تبلیغ در مطبوعات را به درستی نمی توان معین نمود؛ چرا که از نخستین روزهای ... اولین بار در ایران آگهی های تجاری واقعی توسط روزنامه اطلاعات منتشر شد (دهه اول، ...
دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباطات - قانون مطبوعات بعد از ...
communications89.blogfa.com/post-36.aspx
قانون مطبوعات در تاریخ قانون‌گذاری ایران یکی از بحث‌برانگیزترین متونی بوده که به ... در این دوره که 23 ماه دوام داشت، به طور متوسط هر دو، سه روز، یک عنوان روزنامه یا ... گفتنی‌ است‌ که‌ بیش‌ از 1200 نشریه‌ که‌ از اولین‌ ماه‌های‌ پیروزی‌ انقلاب‌ تا پایان‌ 6 ماهه‌ اول‌ ...
اندیشه - مختصری در باره ی تاریخچه ی مطبوعات
mhdeldar.blogfa.com/post-153.aspx
۱۰ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش. - 51 سال پس انتشار اولین روزنامه ایران، نخستین مجله ایرانی هم منتشر شد. این مجله با نام "فلاحت مظفری" در سال 1318 هجری قمری برابر با 1900 میلادی ...
نخستین مصاحبه مطبوعاتی امام خمینی(س) - پرتال امام خمینی
www.imam-khomeini.ir/.../تاریخ/نخستین_مصاحبه_مطبوعاتی_امام_خمی...
۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. - لوسین ژرژ خبرنگار روزنامه لوموند اولین خبرنگاری است که در روز 4/2/57 موفق به ... امام می‌نویسد: (روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص 46) ... حتى وقتى به این مطلب و تکرار آن مى پرداخت که ایران باید خود را از شرّ شاه ...


سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

از نظر امام محمد باقر علیه السلام کدام عمل یکی از محبوبترین اعمال نزد خداوند است؟شاد کردن دل مومن معاشرت کردن با همسایه

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال خندوانه 6 مهر 94

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب
سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب کامل

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94

سوال امشب خندوانه سوال مسابقه پیامکی امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر 94 پاسخ جواب

سوال امشب خندوانه دوشنبه 6 مهر مهمون امشب برنامه خندوانه کیه؟

سوال امشب خندوانه

پرسش امشب خندوانه
بازیگر سرشناس مهمان امشب «خندوانه»
میهمان برنامه خندوانه
عکس/ رونمایی از مهمان امشب خندوانه
عکس/ مهمان امشب خندوانه کیست؟
مهمان امشب فردا شب و روزهای اینده برنامه خندوانه رامبد جوان
مسابقه پیامکی برنامه خندوانه شبکه نسیم
مسابقه ها-تا پایان پخش برنامه تلویزیونی خندوانه
پاسخ سوال پیامکی 6 مهر خندوانه - خندوانه
پاسخ سوال پیامکی برنامه 6 مهر - خندوانه
لیست سوالات خندوانه + پاسخ
جواب سوال پیامکی خندوانه 6 مهر 94
پاسخ سوال پیامکی برنامه خندوانه امشب 6/7/94
جواب سوال پیامکی برنامه 1
جواب سوال پیامکی دوشنبه 6 مهر خندوانه
شهریور خندوانه
مهمان امشب خندوانه/ عکس
مهمان امشب برنامه خندوانه
مهمان امشب برنامه جذاب خندوانه
مهمان بسیار ویژه برنامه امشب خندوانه +عکس
سوال امشب خندوانه 6 مهر 94

http://www.googerd.com/sites/default/files/magazine/cinema/magazinephoto/144139_301.jpg